Algemene Voorwaarden Kranz Collins

Januari 2022

1. Begrippen

Leverancier: "Kranz Collins", gevestigd in (9727KB) Groningen aan de Leonard Springerlaan 35, KvK-nummer: 84675519, hierna ook te noemen “Kranz Collins”.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Kranz Collins een overeenkomst sluit. 

Diensten: één of meer abonnementen of diensten die Kranz Collins op grond van de overeenkomst aanbiedt.

Website: de website van de Opdrachtgever. 

Abonnement: een combinatie van diensten en/of producten, waarvan de samenstelling, de service en de tarifering kan verschillen. 

Offerte: ieder aanbod van Kranz Collins voor de levering van abonnementen of diensten.

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Kranz Collins en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop alsmede de (rechts)handeling ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst. 

2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn, met uitsluiting van algemene voorwaarden van Opdrachtgever of derden, van toepassing op alle offertes van Leverancier, evenals alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Leverancier zijn aanvaard en gelden alleen voor desbetreffende overeenkomst(en).
 3. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet geldig is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. In dat geval zullen partijen overleggen over een nieuwe bepaling die de niet geldige bepaling dient te vervangen en die qua inhoud de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

 4. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met Leverancier, verklaart Opdrachtgever kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

 5. Indien Leverancier op eigen initiatief ten gunste van Opdrachtgever afwijkt van deze Algemene Voorwaarden, kan laatstgenoemde daaraan geen rechten ontlenen.
 6. Behoudens schriftelijke toestemming van Leverancier is het Opdrachtgever niet toegestaan om enige rechten of verplichtingen, voortvloeiend uit een overeenkomst met Leverancier, aan derden over te dragen. 

3. Totstandkoming

 1. Voorafgaand aan de levering van diensten, brengt Leverancier een offerte uit voor een abonnement of dienst.
 2. Alle offertes zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, als levertijd betreft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is vermeld. Alle offertes blijven gedurende 30 dagen van kracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.
 3. Leverancier heeft het recht om wegens haar moverende redenen een offerte in te trekken zonder daarvoor op enige wijze jegens Opdrachtgever aansprakelijk te zijn.

 4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een schriftelijke mededeling aan Leverancier heeft gedaan ter bevestiging of het contract heeft getekend, dan wel op het moment dat Leverancier uitvoering geeft aan de overeenkomst en die uitvoering Opdrachtgever voorafgaand heeft gemeld.

 5. Na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte afspraken en/of eventuele toezeggingen, door of namens Opdrachtgever of Leverancier, binden beide partijen slechts indien deze via e-mail door Leverancier zijn bevestigd. 

4. Verplichtingen Opdrachtgever 

 1. Door een overeenkomst te sluiten met Leverancier geeft Opdrachtgever toestemming om technische en inhoudelijke wijzigingen te verrichten op de Website.
 2. Opdrachtgever dient alle medewerkingen te verlenen ter zake het verstrekken van informatie over de licenties waarover zij beschikt en die redelijkerwijs nodig zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst.
 3. Licentiegever dient alle medewerkingen te verlenen aan Opdrachtgever die redelijkerwijs nodig is voor een correcte uitvoering van de overeenkomst.  

5. Tarieven, facturering en betalingen 

 1. Alle door Leverancier gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW. Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief mediakosten, zoals mediabudget, betaalde links, abonnementen, software, plaatsingskosten en hosting, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. Leverancier is steeds gerechtigd om van Opdrachtgever een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste factuur.
 3. De betalingstermijn van facturen van Leverancier is 14 dagen. Indien een betaling niet tijdig is voldaan, is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever wettelijke handelsrente verschuldigd tot aan de dag van volledige betaling.

 4. In geval van niet tijdige betaling is Leverancier gerechtigd Opdrachtgever na herhaaldelijk aanmanen af te sluiten van de producten en diensten totdat alle facturen zijn betaald.
 5. Alle kosten van invordering van door Opdrachtgever verschuldigde bedragen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 6. Betalingen van Opdrachtgever aan Leverancier zullen steeds worden geacht te strekken tot voldoening van de verschuldigde rente en/of kosten en vervolgens tot voldoening van de langst openstaande factuur/facturen, ook indien Opdrachtgever bij betaling anders vermeldt.

 7. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Overeenkomst kan worden beïnvloed indien de omvang van de Overeenkomst tussentijds wordt uitgebreid en/of gewijzigd. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium beïnvloedt, zal Leverancier dit Opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.
 8. Indien op grond van een wijziging van de Overeenkomst als gevolg van extra verzoeken of wensen van Opdrachtgever door Leverancier extra werkzaamheden moeten worden verricht (meerwerk), zullen deze werkzaamheden op basis van nacalculatie aan de hand van de op dat moment gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 

6. Ontbinding, schadevergoeding, opschorting 

 1. Indien Opdrachtgever:
  1. zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd; of
    1. enige uit kracht der wet of overeenkomst op hem rustende verplichtingen jegens Leverancier na schriftelijke ingebrekestelling niet of niet geheel nakomt; of
    2. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; of
    3. overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf, of tot ontbinding;

   wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de (resterende) schuld onmiddellijk opeisbaar zijn.

  2. Indien Leverancier wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, als gevolg van omstandigheden die niet aan haar toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) maatregelen van enige overheid, brand en explosie, natuurrampen, boycotacties, vertraging of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie Leverancier op enigerlei wijze afhankelijk is, computervredebreuk (hacken), storingen in het netwerk van de betrokken telecommunicatiemaatschappij(en), overbelasting van het internet, uitval van elektriciteit, communicatieverbindingen of apparatuur van Leverancier of derden die diensten aan Leverancier leveren en andere storingen die buiten de macht van Leverancier liggen, is Leverancier gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkend schriftelijk bericht aan Opdrachtgever zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, onverminderd het recht van Leverancier op betaling door de contractant voor reeds door Leverancier verrichte prestaties. In geval van opschorting zal Leverancier alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. 

 7. Aansprakelijkheid 

 1. De overeenkomsten die Kranz Collins met haar opdrachtgevers aangaat worden steeds aangemerkt als een inspannings-overeenkomst. Kranz Collins is derhalve nimmer aansprakelijk voor niet behaalde resultaten.
 2. Behoudens opzet of grove schuld is Leverancier niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt doordat Leverancier (of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is) tekortschiet in de nakoming van deze overeenkomst, of in verband met de uitvoering van deze overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt.
 3. Onverminderd het in de voorgaande leden bepaalde, komt alleen die schade voor vergoeding in aanmerking, die binnen bekwame tijd na het ontstaan van die schade schriftelijk aan Leverancier is gemeld. Vorderingen op grond van het feit dat de geleverde diensten en producten niet voldoen aan de overeenkomst, verjaren na twee jaar nadat kennisgeving hieromtrent Leverancier heeft bereikt.

 4. (Rechts-)personen, die behoren tot het concern van Leverancier c.q. in dienst zijn bij Leverancier c.q. die door Leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld en die door Opdrachtgever tot schadevergoeding worden aangesproken, kunnen zich eveneens op bovenstaande bepalingen beroepen. Van deze (rechts-) personen en Leverancier tezamen kan nimmer meer schadevergoeding worden gevorderd dan Leverancier alleen zou hebben dienen te vergoeden. 

8. Geheimhouding & Beveiliging

 1. Leverancier zal zich inspannen om zodanige maatregelen te treffen dat geheimhouding wordt betracht met betrekking tot gegevens van Opdrachtgever, waarvan duidelijk is dat Opdrachtgever met betrekking tot deze gegevens geheimhouding wenst.

 2. Leverancier zal zich inspannen de aansluiting of de toegang tot de gegevens die worden opgeslagen te beveiligen. Leverancier geeft geen garantie voor de aangebrachte beveiliging. Leverancier sluit elke aansprakelijkheid voor schade, die ondanks de door haar genomen voorzorgsmaatregelen mocht ontstaan ten aanzien van de beveiliging van gegevens uit, een en ander behoudens haar opzet of grove schuld.

 3. Partijen (waaronder werknemers, vennoten, bestuurders en aandeelhouders) zijn wederzijds gehouden tot geheimhouding ter zake van bedrijfsgevoelige informatie. 

9. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze Algemene voorwaarden en alle overeenkomsten met Opdrachtgever(s) is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de overeenkomst, zullen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de relatief bevoegde rechter ter keuze van Leverancier. 
Scroll naar boven